Lithuania
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Akiratyje – žvejų mėgėjų bilietai: svarsto branginti kelis kartus

Po pateikimo projektui pritarė 65 Seimo nariai, prieš buvo 18, susilaikė 35. Toliau jį svarstys Seimo komitetai.

„Šis pro­jek­tas at­ėjo iš pa­čių žve­jų siun­čia­mų sig­na­lų, kad vals­ty­bės tur­tą, tai yra žu­vų iš­tek­lius, mes tik­rai la­bai pi­giai ar­ba per­ne­lyg pi­giai iš­da­li­na­me“, – sakė viena iš projektų autorių, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė konservatorė Aistė Gedvilienė.

Tarp teikėjų dar yra aplinkos ministras liberalas Simonas Gentvilas ir socialdemokratas Linas Jonauskas.

„Šiuo pro­jek­tu mes ne­siū­lo­me la­bai dras­tiš­kai kel­ti mė­gė­jų žve­jų bi­lie­tų. Ki­ta ver­tus, nors skam­ba – tris kar­tus ar du kar­tus, kai­nos vis tiek lie­ka ga­na sim­bo­li­nės. Pa­vyz­džiui, žve­jo mė­gė­jo bi­lie­tas dviem pa­roms – 3 eu­rai, kai iki šiol bu­vo 1 eu­ras 40 cen­tų, mė­ne­siui – 15 eu­rų, me­tams – 50 eu­rų“, – sakė A. Gedvilienė.

Dabar žvejo mėgėjo bilietas dviem paroms kainuoja 1,4 euro, mėnesiui – 5 eurai, metams – 14 eurų.

Be to, anot parlamentarės, norima skatinti žvejus laikytis prin­ci­po „pa­ga­vai – pa­leisk“.

Projekte numatyta, kad už vienos paros mėgėjų žvejybos leidimą lašišų ir šlakių limituotai žvejybai būtų mokama 15 eurų, bet jei žvejojama paleidžiant visas sugautas lašišas ir šlakius – 5 eurai.

„Taip pat no­rė­da­mi pa­trauk­ti kuo dau­giau jau­nų žmo­nių į žve­jy­bą, kei­čia­me am­žių, iki ka­da ne­mo­ka­mas žve­jo bi­lie­tas. Tai­gi, bus ne­be 16 me­tų, o 18 me­tų“, – teigė Aplinkos apsaugos komiteto vadovė.

Jos tvirtinimu, pagrindinis pasiūlymų tiks­las – su­rink­ti dau­giau lė­šų tam, kad bū­tų kuo dau­giau in­ves­tuo­ja­ma į van­dens tel­ki­nius, jie įžu­vi­na­mi, su­da­ro­ma ga­li­my­bė fi­nan­suo­ti ap­lin­ko­sau­gą, in­fra­struk­tū­ros prie vandens kūrimą.

Dabar į valstybės biudžetą už mėgėjų žvejybos leidimus kasmet surenkama apie 1,5–1,6 mln. eurų. Priėmus projektą, tikimasi surinkti apie 4,6 mln. eurų.

Pasak projekto autorių, šiuo metu galiojančios mėgėjų žvejybos leidimų kainos nustatytos 2012 metais, 2014 metais jos aritmetiškai perskaičiuotos į eurus – taigi, nesikeitė 11 metų.

„Tikriausiai nerasime tokios prekės ar paslaugos, kurios kaina nesikeitė tiek metų. Šiandien gautų pinigų už žvejybos leidimus jau nebeužtenka telkinių įžuvinimui, moksliniams tyrimams ir kitiems svarbiems tikslams“, – sakė S. Gentvilas.