Serbia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Ухап­ше­но 11 ди­ле­ра због 200 ки­ло­гра­ма дро­ге

По­ли­ци­ја је ју­че ухап­си­ла де­сет осо­ба због сум­ње да су из­вр­ши­ли удру­жи­ва­ње ра­ди вр­ше­ња кри­вич­них де­ла и нео­вла­шће­ну про­из­вод­њу и тр­го­ви­ну дро­гом. Ли­си­це на ру­ке ста­вље­не су З. С., М. Т., М. Т., А. С., Р. С., С. М., М. Л., Љ. С., М. Б. и М. С., са­оп­ште­но је из Јав­ног ту­жи­ла­штва за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал.

Ова ор­га­ни­зо­ва­на кри­ми­нал­на гру­па је за­јед­но са И. С. и А. К., ко­ји се на­ла­зе у при­тво­ру, од 2. фе­бру­а­ра до 29. сеп­тем­бра на­ба­вља­ла ам­фе­та­мин­ско уље из Кра­ље­ви­не Хо­лан­ди­је, а по­том про­из­во­ди­ла, скла­ди­шти­ла и про­да­ва­ла дро­гу ам­фе­та­мин на те­ри­то­ри­ји Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, на­во­ди се у са­оп­ште­њу ту­жи­ла­штва.

Та­ко­ђе, ова кри­ми­нал­на гру­па је на­ба­вља­ла ле­ко­ве са пси­хо­ак­тив­ним кон­тро­ли­са­ним суп­стан­ца­ма на те­ри­то­ри­ји Бе­о­гра­да, а по­том тран­спор­то­ва­ла ка Кра­ље­ви­ни Хо­лан­ди­ји.

Ор­га­ни­за­тор З. С. и при­пад­ник А. С. ухап­ше­ни су ју­че на те­ри­то­ри­ји Обре­нов­ца при­ли­ком при­мо­пре­да­је око 170 ки­ло­гра­ма ам­фе­та­ми­на, док је код оста­лих чла­но­ва ове гру­пе про­на­ђен ам­фе­та­мин, МДМА (ек­ста­зи) и ле­ко­ви са пси­хо­ак­тив­ним кон­тро­ли­са­ним суп­стан­ца­ма.

Пре­тре­са­ње про­сто­ри­ја осум­њи­че­них ју­че је тра­ја­ло цео дан. Они ће уз кри­вич­ну при­ја­ву би­ти спро­ве­де­ни у Јав­но ту­жи­ла­штво за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал на­кон че­га ће би­ти са­слу­ша­ни.

Ак­ци­ју хап­ше­ња из­ве­ли су при­пад­ни­ци Слу­жбе за бор­бу про­тив ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла.

По­ли­ци­ја у Срем­ској Ми­тро­ви­ци ухап­си­ла је И. М. (44), због сум­ње да је из­вр­шио кри­вич­но де­ло нео­вла­шће­не про­из­вод­ње и тр­го­ви­не дро­гом.

У ауто­мо­би­лу „пе­жо”, ко­ји је био пар­ки­ран у дво­ри­шту ње­го­ве ку­ће, по­ли­ци­ја је про­на­шла и за­пле­ни­ла се­дам џа­ко­ва са 21,9 ки­ло­гра­ма си­ро­ве биљ­не ма­те­ри­је за ко­ју се прет­по­ста­вља да је ма­ри­ху­а­на, а на та­ва­ну по­моћ­не про­сто­ри­је 50 гра­ма су­ве ма­ри­ху­а­не. Та­ко­ђе, у ви­со­ком ши­бљу по­ред јед­не њи­ве, от­кри­ве­но је 16 би­ља­ка ви­си­не око два ме­тра за ко­је се ве­ру­је да је за­сад ин­диј­ске ко­но­пље ко­је је уз­га­јао осум­њи­че­ни.