Serbia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Ита­ли­ја­ни кажњени новчано због недозвољеног ло­ва на препелице

Бла­це, Кур­шу­мли­ја – Тро­ји­ца Ита­ли­ја­на ко­ји су ухва­ће­ни у не­до­зво­ље­ном ло­ву на пре­пе­ли­це у ата­ру блач­ких се­ла Су­ви До и Тр­бу­ње, при­зна­ли су де­ло и при­хва­ти­ли ме­ру опор­ту­ни­те­та, упла­ти­ли ка­зну, на­кон че­га је кур­шу­млиј­ско Основ­но ту­жи­ла­штво од­ба­ци­ло кри­вич­ну при­ја­ву. Ита­ли­ја­ни­ма је на­ло­же­на оба­ве­за да упла­те нов­ча­ни из­нос од по 50.000 ди­на­ра у ху­ма­ни­тар­не свр­хе, у ко­рист бу­џе­та Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.

По­ли­ци­ја је по­чет­ком ме­се­ца иза­шла на те­рен по­сле при­ја­ве Дру­штва за за­шти­ту и про­у­ча­ва­ње пти­ца Ср­би­је. Пр­ви Ита­ли­јан је за­те­чен код се­ла Тр­бу­ње, док су сле­де­ћег да­на код ме­ста Су­ви До ухва­ће­на још дво­ји­ца и про­тив њих су под­не­те кри­вич­не при­ја­ве због не­за­ко­ни­тог ло­ва, за ко­је је за­пре­ће­на мак­си­мал­на ка­зна до три го­ди­не за­тво­ра.

– ОЈТ у Кур­шу­мли­ји је 11. сеп­тем­бра при­ми­ло при­ја­ве про­ку­пач­ке по­ли­ци­је про­тив Г. Ц., Б. Ф. и Е. М. сви из Ита­ли­је, а због сум­ње да су учи­ни­ли не­за­ко­нит лов из­вр­шен на ште­ту Ло­вач­ког удру­же­ња Бла­це. За ово де­ло за­пре­ће­на је ка­зна до три го­ди­не за­тво­ра, ме­ђу­тим ка­ко су на­кон при­зна­ња кри­вич­ног де­ла Ита­ли­ја­ни при­хва­ти­ли ме­ру опор­ту­ни­те­та за ко­ја је до­зво­ље­на при­ме­на за де­ла до пет го­ди­на за­тво­ра, по­сле упла­ће­ног из­но­са и до­ста­вља­ња до­ка­за, ту­жи­ла­штво је од­ба­ци­ло кри­вич­не при­ја­ве – на­во­ди се из­ме­ђу оста­лог у од­го­во­ру ОЈТ Кур­шу­мли­ја.

Ме­ђу­тим, оста­је не­ја­сно и да ли су стра­ни др­жа­вља­ни има­ли до­зво­ле за но­ше­ње оруж­ја, а ни­је по­зна­то ни ко је по­ста­вио елек­трон­ске ва­би­ли­це ко­је је по­ли­ци­ја про­на­шла на нај­ма­ње две ло­ка­ци­је, а ко­је су за­ко­ном за­бра­ње­не и ко­ри­сте се за лов на пре­пе­ли­це. Ва­би­ли­це за­ва­ра­ва­ју пре­пе­ли­це да на тој ло­ка­ци­ји има хра­не, да ту мо­гу да се од­мо­ре и да је окру­же­ње без­бед­но, а у ства­ри по­ста­ју ла­ка ме­та ло­ва­ца.

Дру­штво за за­шти­ту и про­у­ча­ва­ње пти­ца Ср­би­је, ко­је је при­ја­ви­ло слу­чај по­ли­ци­ји, из­ло­же­но је прет­ња­ма и на­па­ди­ма на­кон што је оба­ве­сти­ло вла­сти о не­за­ко­ни­том ло­ву.

– Ита­ли­ја­ни су у џе­по­ви­ма има­ли укуп­но осам све­же уло­вље­них пре­пе­ли­ца, док код се­бе ни­су по­се­до­ва­ли до­ку­мен­та­ци­ју нео­п­ход­ну за из­во­ђе­ње ло­ва, као ни до­зво­ле за но­ше­ње оруж­ја. Сум­њу у не­за­ко­нит лов до­пу­ни­ла је и чи­ње­ни­ца да је пре­кр­шен За­кон о ди­вља­чи и ло­ву ко­ји оба­ве­зу­је лов­це да сит­ну ди­вљач ло­ве у гру­па­ма од нај­ма­ње три, а нај­ви­ше 20 осо­ба, уз при­су­ство гру­по­во­ђе, што сва­ка­ко не мо­гу би­ти стра­ни др­жа­вља­ни – ре­кли су ра­ни­је у Дру­штву за за­шти­ту пти­ца.

Из овог дру­штва упо­зо­ра­ва­ју да је по­сле тог до­га­ђа­ја и њи­хо­ве при­ја­ве по­ли­ци­ји, усле­ди­ла пра­ва хај­ка на за­штит­ни­ке при­ро­де и за то про­зва­ли пред­сед­ни­ка Ло­вач­ког удру­же­ња из Бла­ца ко­ји је, ка­ко на­во­де, на свом феј­сбук про­фи­лу по­ста­вио ви­део-сни­мак за ко­ји се сум­ња да га је два да­на ра­ни­је на­чи­нио М. Ђ. из Бла­ца, а у ко­ме се из­но­се не­и­сти­не у ве­зи са опи­са­ним до­га­ђа­ји­ма.