Poland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Świadomie dbać o środowisko. Znaczenie edukacji ekologicznej

Dział: Gospodarka

W obliczu narastających wyzwań związanych z ochroną środowiska, edukacja ekologiczna staje się kluczowym narzędziem w budowaniu świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie tylko wspiera projekty mające na celu bezpośrednią ochronę ekosystemów, takie jak choćby inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), lecz dotuje przedsięwzięcia ramach priorytetowego programu „Edukacja ekologiczna”. To inicjatywa, która dąży do podniesienia świadomości społeczeństwa na temat istoty zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych oraz konieczności troski o zachowanie przyrodniczego dziedzictwa.

Edukacja ekologiczna odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu postaw i nawyków, które promują zrównoważony rozwój. Poprzez dostarczanie wiedzy na temat ekosystemów, procesów ekologicznych oraz wpływu działalności człowieka na środowisko, łatwiej o podejmowanie świadomych decyzji dotyczących naszego otoczenia. Dzięki temu mamy szansę przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na przyrodę i zachowania jej niezastąpionych zasobów dla przyszłych pokoleń. Program „Edukacja ekologiczna” finansowany przez NFOŚiGW nie ogranicza się jedynie do dostarczania teoretycznej wiedzy. W ramach tej inicjatywy wspierane są projekty praktyczne, które pozwalają społecznościom na konkretną aktywność na rzecz ochrony środowiska. To mogą być akcje sadzenia drzew, organizowanie warsztatów recyklingowych czy też promowanie energooszczędnych rozwiązań w lokalnych społecznościach. Edukacja ekologiczna to inwestycja w przyszłość naszej planety. Kształcenie społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju pozwala na budowanie EKOświadomych i odpowiedzialnych społeczności.

NFOŚiGW poprzez program „Edukacja ekologiczna” wspiera inicjatywy różnorodnych organizacji, szkół, wydawców, fundacji oraz instytucji, które działają na rzecz ochrony środowiska. To partnerstwo jest kluczowe w budowaniu wspólnotowej odpowiedzialności za bioróżnorodność otoczenia w którym żyjemy. Edukacja ekologiczna to nie tylko przekazywanie wiedzy, lecz również kształtowanie postaw i umiejętności. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, inicjatywy te nabierają realnego wymiaru, przyczyniając się do tworzenia społeczeństwa, które jest świadome i zaangażowane w ochronę środowiska.

W ramach pierwszej części programu realizowanej w latach 2015-2021 z pieniędzy NFOŚiGW sfinansowano między innymi rozwój 17 ośrodków edukacyjnych w parkach narodowych oraz przeprowadzono 34 kampanie informacyjno-edukacyjne. Dodatkowo dofinansowano budowę, rozbudowę, remonty, wyposażenie i doposażenie ośrodków edukacyjnych, ogólnopolskie kampanie i programy aktywnej edukacji, realizację i emisję filmów przyrodniczych, programów telewizyjnych i radiowych, konferencje naukowe, seminaria, szkolenia i warsztaty, konkursy i imprezy edukacyjne, studia podyplomowe, wydawnictwa prasowe oraz produkcję pomocy dydaktycznych.

Przykładowym wsparciem, jakie można uzyskać zgłaszając swój projekt edukacyjny do NFOŚiGW jest ogólnopolska kampania dotyczącą energetyki wiatrowej przeprowadzana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Akcja będzie prowadzona do końca marca przyszłego roku, a NFOŚiGW dofinansuje aż 90 procent kosztów kwalifikowanych tego przedsięwzięcia.

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „PłynieMy z wiatrem” poszerzająca świadomość i wiedzę na temat energetyki wiatrowej jako odnawialnego źródła energii, pokaże inwestycje w energetykę wiatrową jako przedsięwzięcia wpływające na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju, oraz podnoszące atrakcyjność inwestycyjną. Kampania przybliży odbiorcom rzetelną oraz sprawdzoną wiedzę obalając mity i ewentualne obawy, wobec tego sektora energetyki. Zasięg przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych ma objąć 15,5 mln osób. W całej Polsce odbędzie się kilkanaście konferencji, seminariów, warsztatów oraz wykładów tematycznych dotyczących różnych aspektów wykorzystania energetyki wiatrowej. Równolegle powstanie nowy portal internetowy oraz przeprowadzona zostanie kampania w mediach społecznościowych, która realizowana będzie przy współudziale „ambasadorów” oraz influencerów – tak, aby przekaz kampanii trafił do jak najszerszego grona odbiorców. NFOŚiGW wsparł kampanię kwotą dotacji w wysokości 2 mln złotych, a koszt całości przedsięwzięcia oszacowano na ok. 2,2 mln zł.

Inne przykłady projektów realizowanych dzięki wsparciu z programu „Edukacja ekologiczna” to m.in.: „Chrońmy Perły Bałtyku”, czyli program aktywnej edukacji w zakresie ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego zgłoszony i realizowany przez O.K. Centrum Języków Obcych, Zagroda Pokazowa Żubrów w Kopnej Górze, którą utworzyło Nadleśnictwo Supraśl będące, rzecz jasna, częścią Lasów Państwowych, następnie remont, modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym w Ustrzykach Górnych na co środki przyznano Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu, a także zakup wyposażenia oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury, o co skutecznie wnioskował Instytut Badawczy Leśnictwa.

Do podziału dla innych beneficjentów czeka jeszcze ok. 150 mln zł, o które można wnioskować zgłaszając swój projekt do jednego z naborów ogłaszanych regularnie przez NFOŚiGW. O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

O szczegółach naborów, kryteriach przyznawania dotacji i konkretnych celach, jakie należy przy ich pomocy zrealizować można uzyskać pełne informację kontaktując się z NFOŚiGW pod adresem e-mail: [email protected]

Szczegóły dostępne na stronie:www.gov.pl/web/nfosigw

Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/664484-swiadomie-dbac-o-srodowisko-znaczenie-edukacji-ekologicznej