Bulgaria
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Какви са алтернативите за осигуряване на еврофинансиране за иновативни проекти

Собственик сте на иновативен бизнес и се оглеждате за подходящо финансиране за следващите фази на вашата продуктова разработка. Ако сте с наистина доказана иновация, която решава глобален проблем, която ще доведе до революция на пазара, можете да потърсинте финасиране през Европейския съвет по иновации. Ако компанията ви е достатъчно зряла и с добри финансови резултати, вероятно разчитате на програмата за Разработка на иновации в предприятията, която ще ви осигури нужните средства за възнаграждения и развитие на иновативни продукти и процеси. А може би търсите достъп до по-добри решения за автоматизация, IoT или прилагане на лазерни технологии и разчитате на програмата за иновации?

Въпреки всчики налични възможности, може да се окаже, че вашата компания не е допусната като кандидат, че методиката за оценка не дава реални шансове за успешно класиране, че програмата закъснява, или че на този етап няма планирана подходяща за вашия бизнес покана за набиране на проектни предложения.

Има какво да направите! Може би за вас ще работи каскадното финансиране. Преди този метод за финансиране се срещаше предимно по покани на програма "Хоризонт Европа" и поканите на общностите към Европейския институт за иновации и технологии (EIT). Той предвижда прилагането на опростена схема за кандидатстване за по-малки, но все пак атрактивни субсидии. Механизмът на каскадното финансиране осигурява средства под формата на директни грантове, ваучери за услуги или награди, като източникът за тях е бюджетът на предварително одобрен проект на друг бенефициент (обичайно консорциум от партньори).

Броят на така подкрепените предприятия, докладите за оказаното им съдействие чрез външни услуги или директни средства, както и постигнатите за бенефициентите ефекти са част от ключовите индикатори за успех и съответно се явяват основание за възстановяване на разходите на финансиращите консорциуми от страна на Европейската комисия. Това по естествен начин провокира създаването на значително по-облегчени процедури не само за кандидатстване, но и за бързо и реално изпълнение и отчитане на проектите, които те избират да подкрепят. Административната тежест, с която иначе се сблъскваме при прякото публично финансиране, тук често отсътства. Фокусът е към постигането на реални и смислени резултати, избягване на регулаторни пречки и тежки административни изисквания.

След пилотното използване на каскадни процедури по 7-ма Рамкова програма, тези ясни предимства доведоха до значителното нарастване на интереса към и прилагането на каскадни процедури през последните години. Оттук се появи и друга тенденция - често този тип вторично финансиране формира възможности за подкрепа на организации и технологии от такива сфери, които иначе не винаги са подходящи бенефициенти за "класическите" програми.

За да се кандидатства успешно, е необходимо познаването на основния проект, целите му, партньорите и очакванията. Желателно е да се присъства на информационните събития по проекта. Задължително е да се съобразят изискванията, описани в конкретните покани и насоки за кандидатстване, които можете да намерите на индивидуалните сайтове на всеки такъв по-голям проект.

Някои интересни текущи възможности включват:

  • XR2LEARN за проекти между разработчици на решения за обучение с разширена реалност (edtech) и промишлени предприятия, които да ги прилат - до 300 хил.евро на проект
  • ECO_READY за създаването на десет "живи лаборатории" с подкрепа от 400 хил. евро на проект. Фокус е сигурността на агрохранителната верига и биоразнообразието.
  • NGI Search - осигурява до 50 хил.евро на физически лица и до 150 хил. евро на организации, които искат да разработят нови методи за търсене на данни и информация в интернет
  • FUTURESILIENCE - до 60 хил. евро за създаването на "лаборатории за устойчиво бъдеще", като могат да кандидатстват местни институции, бизнес групи, мрежи за подкрепа на предприемачеството, НПО и др.
  • UTTER_2023 - Над 10 проекта от МСП или от научни организации ще получат по до 60 хил. евро за подобряването, дизайна или демонстрацията на тренирани модели от невронни мрежи за различни форми на изразяване, езици, приложения, стилове и начин на употреба, като целта е постигане на по-добро ниво на взаимодействие между хората или между хора и машини.
  • SureProject - За МСП от транспортния сектор, като осигурява услуги на стойност 10 хил.евро и финансиране от 50 хил.евро за анализ, създаване и реализация на стратегия за преминаване към Индустрия 5.0.
  • Forwards - пилотни проекти за възстановяване на гори и създаване на "умни" (климат-съобразни) горски пилотни проекти с до 140 хил. евро на инициатива.

В момента са отворени процедури за подкрепа на много други идеи- за рециклиране на отпадъци от полимери (30 хил.евро), прототипиране на зелени иновации за промишлеността (60 хил. евро), разработка на инструменти за разширена реалност (100 хил.евро), разработка на нови модели и решения за електромобилност (40 хил.евро), разработка на иновативни индикатори за умни сгради (60 хил.евро), внедряване на иновативни цифрови и зелени технологии в текстила (30 - 60 хил.евро), внедряване на системи за сигурност в МСП (60 хил.евро) и т.н.

Както е видно, децентрализацията на европейското финансиране чрез каскадни процедури води и до един недостатък - информацията за тези възможности е фрагментирана, а броят им във всеки един момент е достатъчно голям и променлив, което прави проследяването им по-трудоемко. В основния портал на ЕК този тип покани за набиране на проекти в момента включват само обявите на EIT. Добър източник е и мрежата на Enterprise Europe Network, индивидуалните бюлетини на някои бизнес асоциации и медии, европейските клъстери и др. За да се ориентирате в многообразието от проекти и възможности можете да разчитате и на добрите консултантски организации. Те знаят кои са основните каскадни операции и могат да предложат проследяването им за клиентите си и включването им в общата стратегия за развитие и финансиране.

В допълнение, самите консултанти често могат да бъдат и доставчици на услуги, селектирани партньори за въздействие и подкрепа, одобрени организации за подпомагащи услуги, финансирането на които се осъществява чрез същите тези подгрантове. Така каскадните процедури могат да покрият разхода за бизнес моделиране, проучвания, подготовката на проекти за фирми с иновационен потенциал, повишаване на инвестиционната готовност, осигуряване на срещи с инвеститори, подготовка на проекти не само за публично, но и за частно финансиране.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)

Авторът е главен изпълнителен директор на NEW-i, член на БАКЕП

Известен още като "помощ за трети страни" или "вторично отпускана помощ", този инструмент реално измества административната тежест от Европейската комисия към съответния консорциум, който от своя страна отговаря за управлението на поканите и за отпускане на такава безвъзмедна помощ към други целеви бенефициенти - обичайно иновативни малки и средни предприятия (МСП), стартиращи предприятия и др.

Най-често проектите, които предвиждат отпускането на безвъзмездна помощ към трети заинтересовани страни (т.е. каскадно финансиране) включват ваучери за услуги, директни средства или комбинация от тях. Механизмът се ползва и като начин да се промотират ефектите от основния проект на водещия консорциум, да се мултиплицират резултатите, да се намерят подходящи партньори за подпомагане, или да се идентифицират разработчиците на авангардни услуги и решения по темата на основния проект.

Предимствата

Предимствата на този тип помощ са няколко. Кандидатстването по обяви от каскаден тип често е по-опростено, с кратки за попълване формуляри и с по-бързо оценяване. Кандидатът обикновено е самостоятелно МСП или няколко фирми, когато например се финансира предоставянето на услуга или решение от един на друг партньор. Успеваемостта в процентно изражение е като цяло по-голяма спрямо "класическите" централизирани европейски проекти, като често надвишава 30%. Във финансово изражение каскадното финансиране варира най-често между 50 и 150 хил. евро, но се срещат и значително по-малки и по-големи проекти. В общия случай се предвиждат авансови плащания (без банкови гаранции) до 30-50% от сумата и финансирането се предоставя не за отделни дейности, а под формата на общ бюджет за конкретния проект (т.нар. lump sum).